Amel’noye [Belarus] - Historical maps

Amel'noe, Amel'noye, Amel’noye, Амельное

Maps

Thematic maps